Zakładka
Close

Zapoznaj się z Regulaminem

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL

Spis Treści

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW
3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL
5. KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA
6. SUBSKRYPCJA
7. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
8. OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL
9. KONTAKT Z WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL
10. REKLAMACJE DOTYCZĄCE WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL
11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
13. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
14. PRAWA AUTORSKIE
15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://warszawatrenerpersonalny.pl (dalej jako: „Warszawatrenerpersonalny.pl”, „Serwis”, „Serwis Internetowy”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również z jego funkcjonalności i zasobów, a także kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

1) Postanowienia Ogólne

1. Właścicielem Warszawatrenerpersonalny.pl jest Juliusz Słoniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JULIUSZ SŁONIEWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 9/198, 03-318 Warszawa, NIP 9512497818, REGON 385531199, adres poczty elektronicznej: warszawatrener.online@gmail.com, numer telefonu: +48 501149862 (dalej jako: „Usługodawca”).

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

3. Oprócz Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Użytkownicy – są to niezależne pełnoletnie osoby trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje oraz komunikować się za pośrednictwem Warszawatrenerpersonalny.pl na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik Serwisu musi być pełnoletni.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne,
z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (świadczenie Usług Warszawatrenerpersonalny.pl oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

6. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:
            a. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
            b. KONTO UŻYTKOWNIKA, KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Warszawatrenerpersonalny.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia korzystanie z innych Usług Warszawatrenerpersonalny.pl dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
            c. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
            d. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
            e. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
            f. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://warszawatrenerpersonalny.pl.
            g. SUBSKRYPCJA – odpłatny dostęp do Usług Warszawatrenerpersonalny.pl w modelu subskrypcyjnym, tj. za cyklicznie uiszczaną opłatą zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym.
            h. USŁUGI WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL – usługi dostępne w formie Subskrypcji za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
            i. USŁUGODAWCA – Juliusz Słoniewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JULIUSZ SŁONIEWICZ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 9/198, 03-318 Warszawa, NIP 9512497818, REGON 385531199, adres poczty elektronicznej: warszawatrener.online@gmail.com, numer telefonu: +48 501149862.
            j. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
            k. UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną –korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Warszawatrenerpersonalny.pl.

2) USŁUGI WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL DOSTĘPNE DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Każdy Użytkownik może korzystać z Usług Warszawatrenerpersonalny.pl na warunkach wskazanych w poniższym Regulaminie.

2. Korzystanie z Usług Warszawatrenerpersonalny.pl wymaga utworzenia Konta Użytkownika.

3. Dla prawidłowego korzystania ze wszystkich Usług Warszawatrenerpersonalny.pl, niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari; Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Użytkownik po zalogowaniu do Konta uzyskuje dostęp m. in. do następujących funkcjonalności Serwisu Internetowego:
                        a. strona z filmami instruktarzowymi oraz treściami pisemnymi: opis ćwiczenia, wskazówki, plany (Subskrypcja Podstawowa, Subskrypcja VIP).
                   
                        c. konsultacja z Usługodawcą raz w miesiącu (Subskrypcja VIP). Powyższa konsultacja nie kumuluje się z konsultacją w następnym miesiącu w razie niewykorzystania konsultacji. Przed skorzystaniem z powyższej konsultacji, Usługobiorca jest obowiązany uzgodnić z Usługodawcą termin skorzystania z konsultacji.

5. Szczegółowy opis Usług Warszawatrenerpersonalny.pl i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie, a także w ramach dodatkowych wyjaśnień, wytycznych i komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi w trakcie korzystania z Serwisu.

6. Serwis Internetowy może przewidywać odpłatny dostęp do niektórych Usług Warszawatrenerpersonalny.pl na zasadach Subskrypcji opisanej w postanowieniach pkt. 5 Regulaminu. Serwis może przewidywać wstępny okres działania, w którym nie będzie zawierał funkcjonalności odpłatnych.

3) OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy.

2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Warszawatrenerpersonalny.pl było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników, jednak nie może zagwarantować, że Użytkownik będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi Warszawatrenerpersonalny.pl albo że Serwis Internetowy okaże się przydatny w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Użytkownika. Nazwy planów nie sugerują gwarancji poprawy stanu danego elementu ciała, a mają charakter informacyjny, umożliwiający łatwiejsze nawigowanie między zbiorami ćwiczeń. Usługodawca udostępnia Warszawatrenerpersonalny.pl w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań, co nie wyłącza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika będącego konsumentem za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

4. Usługodawca zaleca, aby ćwiczenia dostępne w ramach Serwisu Internetowego, w tym Subskrypcji, były wykonywane pod opieką specjalisty.

5. Usługodawca nie weryfikuje ewentualnych zobowiązań, jakie zaciągają względem siebie Użytkownicy podczas swojej aktywności w Serwisie Internetowym. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny wyłącznie za świadczenie Usług Warszawatrenerpersonalny.pl wskazanych w Regulaminie. Jakiekolwiek transakcje, umowy i inne zobowiązania, które Użytkownicy mogą zawierać między sobą, są zawierane na ich wyłączną odpowiedzialność.

6. Korzystanie z Usług Warszawatrenerpersonalny.pl wiąże się ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Warszawatrenerpersonalny.pl, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód albo uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

4) KORZYSTANIE Z KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika: (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji Konta dostępnego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – z tą chwilą zawierana jest umowa o korzystanie z Konta między Użytkownikiem a Usługodawcą. W formularzu rejestracji Konta niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło, wybrany plan subskrypcyjny, szczegóły płatności (imię i nazwisko na dokumencie, adres rozliczeniowy) sposób płatności, a w razie wyboru płatności kartą płatniczą – dane karty płatniczej.

2. Ze względów bezpieczeństwa Użytkownik obowiązany jest zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta będzie dostatecznie złożone, unikalne i nie będzie powtórzeniem hasła stosowanego przez Użytkownika w innym miejscu w Internecie.

3. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Użytkownika – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego.

4. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w tym samym czasie.

5. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

6. Użytkownik obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.

7. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe odpłatnie w ramach Subskrypcji opisanej w pkt. 5 Regulaminu.

8. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z korzystania z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po usunięciu Konta logowanie się do Konta oraz korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Konta nie będzie możliwe. Użytkownik może w każdej chwili ponownie utworzyć Konto w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

9. Usunięcie Konta Użytkownika w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

5) SUBSKRYPCJA

1. Korzystanie z Konta wymaga zakupu Subskrypcji przez Użytkownika. Dostępne plany Subskrypcji wskazane będą na stronie Serwisu Internetowego.

2. Płatność za Subskrypcję następuje z góry i za cały wybrany okres rozliczeniowy, przez który Użytkownik będzie mógł korzystać z odpłatnych Usług Warszawatrenerpersonalny.pl. Subskrypcja zostaje aktywowana niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

3. Ceny uwidocznione w Serwisie Internetowym są cenami brutto i podane są w złotych polskich (PLN). O łącznej cenie wraz z podatkami oraz o innych ewentualnych kosztach (np. prowizji operatora płatności), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Użytkownik jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia woli dokonania zakupu.

4. Zakup Subskrypcji możliwy jest przy rejestracji Konta, a w przypadku zmiany subskrypcji poprzez z wybór odpowiednich ustawień w ramach Konta. W tym celu Użytkownik powinien wybrać interesujący go plan Subskrypcji, a następnie przejść kolejne kroki zamówienia, uzupełniając dane potrzebne do celów rozliczeniowych oraz dokonując zapłaty za wybrany plan Subskrypcji. W przypadku wyboru Subskrypcji VIP konieczne przed zawarciem umowy o korzystanie z usług objętych Subskrypcją konieczne jest potwierdzenie z Usługodawcą dostępności miejsc w Subskrypcji VIP – Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego po wybraniu opcji VIP Subskrypcji i w razie potwierdzenia przez Usługobiorcę dostępności miejsc, przesyła on Użytkownikowi numer konta do płatności. W przypadku za pomocą karty płatniczej (Subskrypcja Podstawowa) ze względów technicznych Użytkownik powinien dokonać płatności natychmiastowo po złożeniu zamówienia i przekierowaniu go do zewnętrznej bramki płatności – w przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć, a zakup Subskrypcji nie dojdzie do skutku. Użytkownik może powtórzyć proces zakupu Subskrypcji w taki sam sposób jak za pierwszym razem.

5. Użytkownik może opłacić Subskrypcję za pomocą karty płatniczej (Subskrypcja Podstawowa) lub przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy (Subskrypcja VIP).

6. Subskrypcja ma charakter odnawialny, co oznacza, że po zakończenia okresu rozliczeniowego, przedłuża się ona automatycznie na kolejny okres rozliczeniowy. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc liczony od dnia aktywowania Subskrypcji.

7. Użytkownik może zrezygnować z Subskrypcji poprzez wybranie odpowiedniej opcji rezygnacji w ustawieniach Konta.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Użytkownikowi warunków zakupionej Subskrypcji następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu przed dokonaniem zakupu oraz (2) przesłanie wiadomości z potwierdzeniem zakupu na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Informacja o dokonanym zakupie jest również utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Warszawatrenerpersonalny.pl

6) KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu we właściwej zakładce na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.

2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: warszawatrener.online@gmail.com, bądź poprzez kliknięcie w aktywny link wysyłany w każdej edycji Newslettera na jego końcu.

7) OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE DOSTĘPU DO USŁUG WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL

1. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu Internetowego lub poszczególnych Usług Warszawatrenerpersonalny.pl w każdej chwili i bez podania przyczyny, zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Użytkownika w następujących przypadkach:
            a. Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
            b. Użytkownik zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
            c. działania danego Użytkownika naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
            d. Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką;
            e. gdy działania Użytkownika stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego;
            f. Użytkownik podaje w ramach Serwisu niepełne (w przypadku, kiedy są obowiązkowe) lub nieprawdziwe dane.

3. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Użytkownikowi możliwości korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Konta, zostawiając Użytkownikowi jedynie możliwość zalogowania się do Konta i usunięcia przyczyny będącej podstawą zawieszenia.

4. Ograniczenie lub zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Konta Użytkownik obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca cofa nałożone ograniczenia lub zawieszenie Konta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego ograniczenia lub zawieszenia.

5. Usługodawca przed podjęciem decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta w miarę możliwości wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może podjąć stosowną decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzję o ograniczeniu na 14 dni, a następnie dopiero o zawieszeniu Konta na 30 dni. Zawieszenie Konta następuje, gdy wymaga tego charakter dokonanych naruszeń albo gdy naruszenia mają charakter powtarzalny lub uporczywy i to pomimo zastosowanego już wcześniej przez Usługodawcę ograniczenia Konta.

6. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie ograniczenia lub zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzednim, zawiera również wskazanie czasu, przez jaki następuje ograniczenie lub zawieszenie.

7. W przypadku gdy zawieszenie Konta Użytkownika trwa 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o korzystanie z Konta z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto wraz ze wszystkimi przypisanymi do niego danymi zostaje usunięte.

8. Usługodawca zastrzega sobie także prawo wezwania Użytkownika do zmiany lub usunięcia jednostkowych treści Użytkownika w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin, wraz z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do samodzielnego usunięcia tych treści. W przypadku gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub inną wiarygodną informację, że zamieszczone treści lub związana z nimi działalność mają charakter bezprawny, Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest uprawniony do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych treści bez wcześniejszego wezwania Użytkownika.

9. Zakończenie dostępu do Usług Warszawatrenerpersonalny.pl pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż świadczenie Usług Warszawatrenerpersonalny.pl) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

8) KONTAKT Z WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą Warszawatrenerpersonalny.pl jest oraz formularz kontaktowy na stronie Serwisu Internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy i wsparcia technicznego w zakresie korzystania z Usług Warszawatrenerpersonalny.pl. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby.

9) REKLAMACJE DOTYCZĄCE WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Użytkownika za działanie Serwisu Internetowego oraz Usług Warszawatrenerpersonalny.pl określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta i w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i świadczeniem Usług Warszawatrenerpersonalny.pl Użytkownik może złożyć do Usługodawcy na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu Internetowego.

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji oraz czas jej rozpatrzenia.

4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10) USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego punktu 10. Regulaminu mają zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami oraz podmiotami, o których mowa w pkt. 10.6.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w pkt. 10.6.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

6. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7. Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu ma zastosowanie wyłącznie do Użytkowników będących konsumentami.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12) PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz Usług Warszawatrenerpersonalny.pl, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Usługodawca informuje niezwłocznie Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej, oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Warszawatrenerpersonalny.pl (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także szacunkową długość trwania planowanej przerwy.

5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
w niniejszym punkcie 12 Regulaminu. Niniejszy punkt 12 Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek praw ustawowych Użytkownika będącego konsumentem, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

13) PRAWA AUTORSKIE DO WARSZAWATRENERPERSONALNY.PL

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Warszawatrenerpersonalny.pl obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany Regulaminu:
            a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Warszawatrenerpersonalny.pl; dodania nowych Usług Warszawatrenerpersonalny.pl; zmiany sposobów i terminów płatności; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Warszawatrenerpersonalny.pl i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
            b. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Użytkownika), zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący Konsumentem, jak i Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
            c. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do korzystania z Serwisu Internetowego

You cannot copy content of this page

Subskrypcja Podstawowa

59
99
Miesięcznie
  • Platforma Treningowa
  • 7 dni próbnych
  • Ponad 300 ćwiczeń z instruktażem wideo, głosowym i pisemnym
  • Ponad 15 planów na - Ból w dole/górze/pleców, ból w szyi, bóle kolan, poprawną postawę
  • W każdym planie 2-7 modułów - praca na wiele miesięcy, od podstaw, po samodzielność!
  • Wizyta u trenera to 220-250 zł, tutaj dzięki szczegółowym wyjaśnieniom, masz tę samą jakość - już za 59.99zł.